Card image cap
TÀI LIỆU NGUYÊN LÍ MÁY

Tài liệu tổng hợp bài giảng, đề thi của học phần nguyên lí máy

Card image cap
TÀI LIỆU LUYỆN KIM VẬT LÝ

Tài liệu tổng hợp bài giảng học phần Luyện kim vật lý

Card image cap
TÀI LIỆU LINUX VÀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Tài liệu tổng hợp bài giảng học phần Linux và phần mềm mã nguồn mở

Card image cap
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH MẠNG

Tài liệu tổng hợp bài giảng học phần Tài liệu mạng

Card image cap
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tài liệu tổng hợp bài giảng, bài tập, đề thi học phần Lập trình hướng đối tượng

Card image cap
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH C++

Tài liệu tổng hợp bài giảng, bài tập, đề thi học phần Lập trình C++

Card image cap
TÀI LIỆU LÀM VIỆC NHÓM VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tài liệu tổng hợp bài giảng Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp

Card image cap
TÀI LIỆU KỸ THUẬT THỦY KHÍ

Tài liệu tổng hợp bài giảng, đề thi học phần Kỹ thuật thủy khí