Hướng dẫn giải đề cương chương 3

Mọi người có thể xem đề cương tại đây

Giải đề cương này sát nhất với nhóm 1- MI1141 , nhóm 2,3 có 1 số bài không giải trong file 

này mọi người có thể thảo luận thêm tại nhóm BK- không sợ tạch

30s quảng cáo